JUDr.pro, doktor práv,  iuris utriusque doctor
 

Advokát

Kto je advokát a aké je jeho poslanie?

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým, alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu.

Advokát bola v starovekom Ríme čestná funkcia a označovala právneho znalca poskytujúceho služby občanom zdarma. Za čias Uhorska a prvej Československej republiky bol advokát slobodné povolanie a pôsobil ako právny poradca i zástupca. V súčasnosti nie je advokát úradná osoba a takisto sa jedná o slobodné povolanie.[1]

Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.[2] K jeho úlohám patrí:[1]

  • obhajoba občanov v trestnom, občiansko-právnom a správnom konaní
  • spisovanie listín (zmluvy, prehlásenia a pod.)
  • právne analýzy a expertíza

V Slovenskej republike môže vykonávať povolanie advokáta iba človek s ukončeným vysokoškolským právnym vzdelaním, ktorý zložil advokátske skúšky a splnil všetky zákonné podmienky pre zápis do zoznamu advokátov.

Zdroj: Wikipedia