JUDr.pro, doktor práv, iuris utriusque doctor
 

Notár

Kto je notár a aké je jeho poslanie

Notár je verejný činiteľ, ktorý je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Zák.č. 323/92 Zb., o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Výkon notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

Notára menuje a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý vykonáva štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov.

Notár je orgánom verejnej moci, ktorú štát poveril spisovaním verejných listín – listín s dôkaznou silou väčšou ako majú akékoľvek iné súkromnoprávne akty. Notár koncipuje notárske listiny a vykonáva notárske úkony v rozsahu, ktorý mu dovoľuje Notársky poriadok a v súlade s Etickým kódexom notára a internými normami Notárskej komory SR.

Notár pomáha predchádzať sporom. Je nestranným arbitrom dohôd, ktoré sa pred ním uzatvárajú, je právnym poradcom strán, garantom slušnosti a istoty zmluvných vzťahov, jeho činnosť je výkonom preventívnej spravodlivosti v mene štátu.

Notár je poradcom rodiny, na ktorého sa môžete s dôverou obracať v majetkovoprávnych problémoch, v prípadoch usporiadania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, pri dedičských konaniach a aj pri predchádzaní sporov v majetkovoprávnej oblasti.

Notár je v konaní o dedičstve súdom povereným komisárom na vykonanie úkonov o dedičstve. Dedičské konanie je súdnym konaním, notára poveruje príslušný súd podľa rozvrhu práce, dedičia preto nerozhodujú o tom, ktorý notár prejedná dedičstvo.

Notár je aktívny v oblasti obchodného práva a jeho pomoc oceníte pri zakladaní, prevádzke, ale aj likvidácii obchodných spoločností. Ide o odborníka s vysokou odbornou spôsobilosťou, ktorý dôsledne uplatňuje právo, ale aj morálnou integritou a rešpektovaním najvyšších etických štandardov pri výkone odbornej praxe.

Notár je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojho povolania.

Notár je vždy pripravený kvalifikovane poradiť a pomôcť vám vo vašich životných situáciách

Čo robí notár

Notárskou činnosťou sa konkrétne rozumie:

 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (podrobnosti sú uvedené v § 46 až 55 zákona č. 323/92 Zb.)
 • osvedčovanie právne významných skutočností (podrobnosti sú uvedené v § 56 až 64 spomínaného zákona),
 • konania vo veciach notárskych úschov (podrobnosti sú uvedené v § 65 až 73 spomínaného zákona).
 • úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov (podobnosti sú uvedené v § 73a až 73j spomínaného zákona).
 • Ako ďalšiu činnosť môže notár vykonávať napríklad funkciu mediátora a funkciu rozhodcu.

Pri notárskej činnosti platí, že:

 • ju môže vykonávať len notár.
 • Pri výkone svojej činnosti postupuje notár nestranne a nezávisle. Je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi.
 • Pri výkone notárskej činnosti má notár postavenie verejného činiteľa.
 • Vykonávanie notárskej činnosti je výkonom verejnej moci.

V súvislosti s výkonom notárskej činnosti môže notár (fyzickým alebo právnickým) osobám

 • poskytovať právne rady,
 • spisovať iné listiny,
 • vykonávať správu majetku a zastupovať ich v súvislosti so správou ich majetku, ak zákon neustanovuje inak,
 • poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notárske listiny, ich osvedčené odpisy a listiny vyhotovené pri ďalšej povolenej činnosti notára (t.j. činnosti inej než notárska činnosť) sú verejnými listinami.

Dôležité linky