JUDr.pro, doktor práv,  iuris utriusque doctor
 

Súdny exekútor

Kto je súdny exekútor a aké je jeho poslanie

Súdny exekútor (ďalej len „exekútor“) je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí a ak tak ustanoví zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok“), aj na ďalšiu činnosť.

Štát deleguje exekútorovi časť svojej verejnej moci, čo exekútora zaväzuje k jeho dôstojnej reprezentácii.

Linky