JUDr.pro, doktor práv, iuris utriusque doctor
 

Čo s prebytočnou spoločnosťou? Zbavte sa jej!

Nová a netradičná služba, z ktorej príjmy podporia aj rozvoj nezávislých novinárov a občanov

Interentový portál JUDR.pro spúšťa sériu platených právnych služieb. Portál je súčasťou siete GINN a bude sa špecializova na právne poradenstvo a to predovšetkým v oblasti práva spoločnosti, ochrany spotrebiteľa, exekučného práva a trestného práva.

Likvidácie a výmazy spoločností z obchodného registra

Príjmy podporia aj novinársku činnosť GINN a pomôžu občanom

JUDR.pro je súčasťnou siete GINN. GINN dlhodobo zverejňuje informácie o korupcii, rozkrádaní štátneho majetku, netransparetnom verejnom obstarávaní, či obsadzovaní štátnozamestnaneckých miest a jeho činnosť je dlhodobo finančne poddimenzovaná a príspevky občanov sú len malou, aj keď veľmi dôležitou záplatou, ktorá zároveň vyjadruje podporu našej činnosti.

Príjmy z platených služieb sa využijú aj na budovanie novinárskej siete, posilenenie slobody slova a vyjadrovania a na podporu nespravodlivo prenasledovaných alebo exekuovaných občanov, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť kvalitného advokáta. Pripravujeme aj služby osobného bankrotu a ochranu pred exekútormi.

Prevezmeme čistú aj zadĺženú spoločnosť alebo iba pomôžeme administratívne

Politika strany SMER-SD systematicky ničí podnikateľské prostredie a strednú triedu obyvateľstva. Od Januára 2015 sa zavádza aj nová minimálna daň pre právnické osoby. O daňovej licencii si prečítate na stánke celkom dole. Z tohto titulu sme sa rozhodli spustiť službu, ktorú môže využiť ktokoľvek: Prevzatie alebo likvidáciu spoločností, alebo vám pripravíme podklady na jej uvedenie do likvidácie

Služba sa týka akéhokoľvek druhu právnickej osoby. Najčastejšie formy:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o., sro)
 • akciová spoločnosť (a.s., as)
 • verejná obchodná spoločnosť (v.o.s., vos)
 • a ďalšie formy definované v Obchodnom zákonníku

Nebudete ďalej figurovať v Obchodnom registri ako konateľ ani ako spoločník. Zmeníme aj vašu adresu sídla, názov alebo poskytneme aj ďalšie služby podľa vášho želania.


Aké služby poskytujeme

 1. Prevzatie menšinového obchodněho podielu - v prípade, že vaša spoločnosť má viacerých spoločníkov, kde máte iba mennšinový obchodný podiel a chcete z tejto spoločnosti vystúpiť
 2. Celkové prevzatie spoločnosti - máte v spoločnosti väčšinový obchodný podiel a chcete z nej vystúpiť, ukončiť svoje konateľstvo (funkciu štatutárneho orgánu), zmenniť jej názov či adresu a vymazať ju z obchodného registra
 3. Iba likvidácia spoločnosti - máte väčšinový obchodný podiel a chcete uviesť spoločnosť do likvidácie. Likvidátor môžete byť vy, alebo vami poverená osoba, alebo do funkcie likvidátora určíme náš subjekt

Cenník služieb JUDr.pro

Ceny za služby sme stanovili transparentne a zrozumiteľne. V prípade štandardného prípadu je odmena:

1) Prevzatie menšinového podielu

*190 EUR je základná sadzba

 • + 10% z výšky hodnoty obchodného podielu

2) Prevzatie celej spoločnosti

 • 290 EUR je základná sadzba
 • + 10% z výšky základného imania
 • + 10% z výšky nezaplatených záväzkov/dlhov spoločnosti
 • + 80 EUR za každého súčastného spoločníka v spoločnosti*
 • + 100 EUR za každé neukončené konanie (daňová kontrola, súdny proces a pod)
 • + 800 EUR v prípade straty účtovníctva

3) Iba likvidácia spoločnosti

V prípade, že si chcete spoločnosť ponechať a len ju uviesť do likvidácie, tzn. neprevádza sa obchodný podiel a nevykonávajú sa ani iné činnosti. Túto službu využívajú v roku 2014 najviac spoločnosti, ktoré sa chcú zbaviť povinnosti platiť minimálnu daň

 • 290 EUR základná sadzba - do funkcie likvidátora je stanovený váš subjekt alebo vy osobne
 • + 80 EUR za každého súčastného spoločníka v spoločnosti
 • + 500 EUR ak do funkcie likvidátora je vymenovaná naša spoločnosť

Modelový priklad / prevzatie spoločnosti

Spoločnosť s ručením obmedzeným má základné imanie 5000 EUR a jedného spoločníka.

Odmena JUDR.pro: 290 + 500 EUR (10% z 5000 EUR) = 790 EUR

Ak má spoločnosť dlh vo výške 3000 EUR, zaplatíte o 300 EUR viac, teda 1090 EUR.

Ak má spoločnosť dvoch spoločníkov, pripočítajte 80 EUR za ďalšieho spoločníka

Splatnosť

Cena zahŕńa vypracovanie právnych a administratívnych záležitostí a súdny poplatok.

Odplata za služby portálu JUDR.pro je nevratná a splatná následovne:

 • 30% EUR pred vypracovaním podkladov
 • 70% EUR po podpísaní a pred doručením na Obchodný register

Lehoty

JUDR.pro zabezpečí spracovanie všetkých administratívnych podkladov a podaníe na súd. Priemerná lehota spracovania a realizácie obchodného prípadu je 10 až 20 dní.

Dôvera a bezpečnosť informácií

JUDR.pro sa zaväzuje, že všetky informácie udrží v bezpečí a anonymite a nesprístupní ich tretej osobe ani štátnym orgánom.

Objednávka služby JUDR.pro

Vypňte formulár a doručíme vám prebežnú kaluláciu.

Daňová licecencia alias Kažimírová minimálna daň

Novela č. 463/2013 zákona o dani z príjmov č. 595/2013 Z.z. zaviedla nový prvok zdaňovania právnických osôb – daňová licencia. Daňovou licenciou je minimálna daň, ktorú platí daňovník, rozumej právnická osoba, za každé zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2014. Ak je daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka, je daňovník povinný zaplatiť daňovú licenciu ako minimálnu daň stanovenú zákonom.

Daňová licencia pre rok 2014 je:

 • 480 EUR pre neplatcu DPH s tržbami do 500-tisíc eur
 • 960 EUR pre platca DPH s tržbami do 500-tisíc eur
 • 2880 EUR pre právnickú osoba s tržbami nad 500-tisíc eur

Citácia § 46b zákona o dani príjmov stanovuje povinnosť pre všetky právnické osoby, na ktoré sa nevzťahuje výnimka zdaňovať svoje príjmy minimálnou daňovou licenciou. Pozor uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na všetky „mŕtve“ spoločnosti resp. spoločnosti v strate.

Výnimky, pri ktorých právnická osoba neplatí daňovú licenciu, resp. minimálnu daň Na prvú výnimku má rozhodujúci vplyv rok založenia spoločnosti. Ak spoločnosť (najčastejšie s.r.o.) vznikla v roku 2014, daňovú licenciu neplatí. Medzi ďalšie výnimky patria:

 • daňovník, ktorý nebol založený alebo zriadený na podnikanie,
 • daňovník s právnou formou verejno-obchodná spoločnosť,
 • daňovník prevádzkujúceho v rámci podnikania chránenú dielňu alebo chránené pracovisko
 • daňovník v konkurze a likvidácii (najčastejšie využívaná forma vyhnutiu sa daňovej licencii)

Od platenia licencie budú v prvom roku podnikania oslobodené novovzniknuté spoločnosti, t.j., ktoré boli založené v roku 2014. Spoločnosti založené v roku 2013 sú povinné platiť daňovú licenciu. Z uvedenej stručnej informácie vyplýva pre všetky spoločnosti založené v roku 2013 a staršie, povinnosť pripraviť sa na minimálne zdanenie vo forme daňovej licencie. Dôvodom zavedenia tohto opatrenia bola skutočnosť, že v minulosti podľa štatistík Ministerstva financií až 60 % všetkých registrovaných firiem podávalo nulové daňové priznanie. Časy, kedy spoločnosť vykazuje daňovú stratu alebo minimálny zisk a neplatí žiadnu daň z príjmov právnických osôb, skončili.

Likvidácia nie je zákonom časovo obmedzená a preto môže trvať neobmedzene dlho. Počas celého obdobia likvidácie, daňovú licenciu neplatíte.

Spoločnosť môžete ponechať v likvidácii aj dlhšie časové obdobie a v prípade, že zvážite ďalší podnikateľský zámer, môžete svoju spoločnosť obnoviť a likvidáciu zrušiť.

V prípade, že nechcete platiť daňovú licenciu musíte o vstupe do likvidácie je potrebné rozhodnúť najneskôr do dňa 31.12.2014 t.j. do konca tohto roka. V opačnom prípade ste povinný zaplatiť daňovú licenciu za rok 2014.


Zabezpečíme tieto služby

 • prevzatie obchodného podielu v nežiadúcej spoločnosti
 • zlúčenie spoločností
 • zmenu v osobe štatutárneho orgánu
 • zmenu sídla a názvu spoločnosti
 • protokolárne prevzatie účtovníctva spoločnosti
 • vypracovanie potrebnej právnej dokumentácie do 24 hodín
 • podanie listín na obchodný register

Ďalšie kľúčové pojmy

 • ako zrušiť spoločnosť
 • ako sa zbaviť spoločnosti
 • zrušenie spoločnosti
 • vymazanie spoločnosti
 • bankrot
 • fúzia spoločnosti
 • fúzie
 • zlúčenie
 • bankrot
 • zrušenie konateľstva
 • vymazanie konateľa
 • prevod obchodného podielu

Ďalšie informácie

Upozornenie! Informácia na záver

Portál JUDr.pro neprepisuje firmy na biele kone alebo nastrčené osoby! Zabezpečuje len ukončenie činnosti spoločnosti a jej výmaz z obchodného registar. Spoločnosť je naďalej kontaktná a tak nemôžu vzniknúť otázky o tom, či ste firmu prepísali na bieleho koňa a pod. Je to ako v živote. Ak zomrie človek - treba ho pochovať. Ak "zomrie firma", tiež treba vykonať úkony k ukončeniu jej života a pochovaniu, v tomto prípade vymazaniu z obchodného registra.