JUDr.pro, doktor práv, iuris utriusque doctor
 

Osobný bankrot

Je to spôsob ako navždy vyrovnať svoje dlhy a ako začať nový život bez záväzkov.

Osobný bankrot nie je strašiak a skladá sa z dvoch častí. Konkurz a oddlženie. Na Slovensku je uzákonený od roku 2006, avšak len veľmi mizivé percento dlžníkov túto možnosť v skutočnosti využilo. Štatistiky však naznačujú, že využívanie tejto možnosti pomaličky rastie, avšak stále je to len veľmi malé percento obyvateľstva. Tento spôsob riešenia osobných finančných problémov je bežný v USA, Spojenom Kráľovstve a aj v Nemecku.

Združenie GINN a portál JUDR.pro zvyšuje povedomie slovenského občana a snaží sa občanom ukázať, že platobná neschopnosť neznamená koniec sveta, či už osobného alebo podnikateľského.

Osobný bankrot, exekútor, exekúcie, ochrana, služby portálu judr.pro

Proces

 1. Najskôr dlžník zistí, že je platobne neschopný, to znamená, že je neschopný splácať faktúry, sociálne poistenie, zdravotné poistenie atď. Dlžník je platobne neschopný, ak nie je schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlží viac ako jednému veriteľovi a má minimálne dva záväzky.
 2. Ďalej dlžník do 30 dní od zistenia platobnej neschopnosti, podá na príslušný konkurzný súd návrh na vyhlásenie konkurzu spolu s návrhom na oddlženie. Príslušný konkurzný súd je okresný súd v sídle krajského súdu, podľa miesta, v ktorom má dlžník bydlisko. Osobný bankrot môže byť vyhlásený iba ak má dlžník majetok minimálne vo výške 1659,70€. Inak súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku.
 3. Väčšina dlžníkov, ktorá splní podmienky, bude podliehať malému konkurzu. Podmienky sú nasledujúce:
  • ak majetok úpadcu podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 eur;
  • ak obrat úpadcu dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevýšil 333 000 eur;
  • úpadca nemá viac ako 50 veriteľov.
 4. Samotný priebeh konkurzu je nasledovný. Najskôr súd určí správcu, ktorý bude vlastne mediátor a komunikátor medzi dlžníkom a veriteľmi. Správca najskôr určí výšku majetku a záväzkov dlžníka, potom tento majetok speňaží a čiastočne uspokojí veriteľov.
 5. Druhá časť osobného bankrotu sa nazýva oddlženie. Je to veľmi dôležitá časť, pretože je to trojročné skúšobné obdobie, kde sa dlžník obracia na správcu so svojimi otázkami. Po dobu týchto troch skúšobných rokov je povinný platiť súdom stanovené ročné splátky, ktoré môžu zasahovať až do výšky 70% z dlžníkovho čistého príjmu za predošlý rok. Koniec skúšobného obdobia sa končí buď riadne po troch rokoch alebo skôr, ak dlžník poruší svoje povinnosti. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.
 6. Po troch skúšobných rokoch sa po riadne splnených podmienkach končí osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom.

Dĺžka procesu: 3 a pol roka

Celý proces sa skladá z dvoch častí.

 • Malý konkurz
 • oddlženie.

Prvá časť: Malý konkurz

Táto časť trvá cca. 6 mesiacov. Všetko ale záleží od toho ako komplikovaný je ten ktorý prípad (závisí to od počtu veriteľov, speňažovania majetku atď.).

Druhá časť: Oddlženie

Táto časť sa nazýva oddlženie a jeho dĺžka je presne stanovená na 3 roky.


Čiže celý proces vrátane malého konkurzu a oddlženia trvá 3 a pol roka.

Náklady na osobný bankrot

Ak sa jedná o malý konkurz, je nutné uhradiť na súd preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu vo výške 664 EUR.

Otázky a odpovede

Nižšie nájdete veľa užitočných otázok a odpovedí v oblasti osobného bankrotu. Ak budete mať akékoľvek otázky, na ktoré ste nenašli odpovede na našej stránke.

Existuje legálna forma, ktorou sa dá oslobodiť od svojich dlhov?

Áno. Táto forma sa ľudovo volá osobný bankrot pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a počas ktorej sa Vám podarí oslobodiť od väčšiny svojich dlhov.

Je osobný bankrot pre každého?

Áno, aj nie. Osobný bankrot je vhodný najmä pre ľudí, ktorí nemajú veľmi vysoký osobný majetok a ich dlhy prevyšujú výšku ich osobného majetku. Aby vôbec mohol byť vyhlásený osobný bankrot, musíte mať majetok minimálne vo výške 1659,70€. Inak súd konkurzné konanie zastaví pre nedostatok majetku.

Kedy je človek platobne neschopný?

Jedna zo základných podmienok na to, aby súd schválil návrh na vyhlásenie osobného bankrotu je preukazateľnosť majetnosti v minimálnej hodnote 1659.70 EUR. Preukazateľnosť majetku v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z. slúži minimálne na pokrytie nákladov konkurzného konania. V zmysle tejto vyhlašky môže byť majetnosť preukázaná nehnuteľnosťami, hnuteľnosťami, peňažnou hotovosťou, cennými papiermi ako i peňažnými pohľadávkami.

Kedy je človek platobne neschopný?

Platobne neschopný sa stávate keď nie ste schopný platiť svoje dlhy po dobu minimálne mesiac po splatnosti a keď dlžíte viac ako dvom veriteľom a máte minimálne dva záväzky.

Je potrebný nejaký poplatok?

Áno. Je potrebné zaplatiť preddavok pred podaním návrhu na súd. Preddavok je určený na úhradu odmeny a výdavkov správcu a je vo výške 664 EUR.

Čo potom keď sa oficiálne začne konkurz?

Účinky konkurzu vznikajú nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v obchodnom vestníku. Potom Vám je súdom pridelený konkurzný správca. Správca v tejto časti osobného bankrotu speňaží Váš majetok. Majetok musí byť v minimálnej hodnote 1659,70 EUR.

Čo sa deje v druhej časti, ktorá sa nazýva oddlženie?

Odlžením začína plynúť 3-ročná skúšobná doma, kedy úpadca raz ročne zloží správcovi súdom určenú splátku. Tá môže byť v max.výške 70% čistého ročného príjmu úpadcu.

Čo sa stane po trojročnom skúšobnom období s dlhmi?

Keď sa skončí toto obdobie, všetky dlhy už budú nevymáhateľné a Vy začínate ďalší život s tzv. "čistým štítom”.